Национална лозаро - винарска камара

nvlk

За нас

Националната лозаро-винарска камара е единствената организация в България, която обединява на професионална основа всички, заети в лозарството и винарството. Учредена е през февруари 2000 г. Мисията на камарата е да защитава професионалните интереси на своите членове, качеството, автентичността и произхода на виното.

Националната лозаро-винарска камара и нейните 6 регионални звена (РЛВК „Тракия“ със седалище в Пловдив, РЛВК „Мизия“ със седалище в Плевен, РЛВК „Югоизточно Тракийска“ със седалище в Сливен, РЛВК „Черноморска“ със седалище във Варна, РЛВК „Южно Черноморие“ със седалище в Бургас и РЛВК „Пирин“ със седалище в Сандански) са уникални по своя правен статут неправителствени организации, които са призвани да работят за развитието и конкурентоспособността на лозарството и винарството в страната. За първи път държавата предоставя част от своите правомощия на неправителствения сектор. Националната лозаро-винарска камара поддържа регистър на гроздо- и винопроизводителите в България. Лозаро-винарските камари издават сертификати за произход на качествено вино и автентичност на гроздова ракия и бренди и формират дегустационни комисии за извършване на задължителен органолептичен анализ. Националната лозаро-винарска камара изготвя стратегия за развитие на лозарството, винарството и осъществява политиката в този сектор.

Организираната общност на българските лозари и винари е призвана да отстоява авторитета и името на българското вино, като разкрие неговите конкурентни предимства, използвайки натрупаните умения, въздействието на природните фактори и градената с векове традиция.

Списания

ЧЗВ

faq